Khoa Khoa học cơ bản

1. Thông tin chung

      Khoa Khoa học cơ bản được thành lập theo quyết định số 63/QĐ-CĐN của Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề Trà Vinh ngày 15 tháng 03 năm 2016. Khoa có nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, tổ chức thực hiện việc biên soạn chương trình, tài liệu, giáo trình môn học; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, chế tạo học cụ nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo;  Tổ chức thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ vào quá trình đào tạo; Quản lý giáo viên, học sinh thuộc khoa; Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị thuộc Khoa quản lý theo qui định của Hiệu trưởng; Quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm; Thực hiện chế độ báo cáo kết quả giáo dục – đào tạo định kỳ cho nhà trường theo qui định của Hiệu trưởng; Liên hệ với đơn vị sản xuất và thực hiện các thủ tục để đưa học sinh đi thực tập; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2. Chức năng và nhiệm vụ

       

3. Cơ sở vật chất

 

4. Đội ngũ giáo viên

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Chức vụ
1 Nguyễn Anh Thư CN Tiếng Anh P.Trưởng khoa
2 Cao Quốc Dùng CN Giáo dục quốc phòng Giáo viên
3 Lê Thanh Hải CN SP Vật lý Giáo viên
4 Nguyễn Kiều Vân CN Tiếng Anh Giáo viên
5 Nguyễn Quốc Hiển CN Giáo dục  Giáo viên