Phòng công tác học sinh-sinh viên

1. Chức năng, nhiệm vụ

      Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên được thành lập theo Quyết định số 61/QĐ-CĐN ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Trà Vinh. Giúp Hiệu trưởng thực hiện những nhiệm vụ sau:

  1. Tổ chức tiếp nhận học sinh, sinh viên nhập học, lễ bế giảng trao bằng tốt nghiệp. Quản lý, khai thác hồ sơ học sinh, sinh viên.
  2. Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai công tác giáo viên chủ nhiệm, công tác giáo dục rèn luyện học sinh, sinh viên.
  3. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên.
  4. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa về giáo dục rèn luyện thể chất và phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức các phong trào cho học sinh, sinh viên. Đưa thông tin hoạt động của học sinh, sinh viên lên website của Trường.
  5. Quản lý công tác y tế trường học, chế độ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên.
  6. Quản lý ký túc xá học sinh, sinh viên.
  7. Phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình để giải quyết các công việc liên quan đến học sinh, sinh viên.
  8. Điều tra, tổng hợp nhu cầu việc làm của các doanh nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh, để cung cấp thông tin, tư vấn việc làm cho học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp.
  9. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.

2. Cán bộ viên chức

STT Họ và tên CBVC
Địa chỉ Email Ghi chú
1 Nguyễn Văn Nghĩa nghiattcntv@gmail.com Trưởng Phòng
2 Nguyễn Thị Ngọc Linh nglinhtcntv@gmail.com  Nhân Viên
3 Huỳnh Hoàng Hiếu    Nhân Viên
4 Huỳnh Thị Kim Ngân Nhân Viên Y tế

3. Thông tin liên hệ

–  Điện thoại: 0742.210413