Phòng đào tạo

1. Chức năng nhiệm vụ

        Phòng Đào tạo được thành lập theo Quyết định số 59/QĐ-CĐN ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Trà Vinh. Giúp Hiệu trưởng thực hiện những nhiệm vụ sau:

…..1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy hằng năm và kế hoạch đào tạo dài hạn của nhà trường.

…..2. Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo  trình, học liệu dạy nghề.

…..3. Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh; đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên; thực hiện công nhận tốt nghiệp và cấp bằng, chứng chỉ nghề.

…..4. Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề, kỹ năng nghề.

…..5. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.

…..6. Phối hợp với các doanh nghiệp, các đơn vị tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, nâng cao kỹ năng nghề, sát hạch bậc thợ cho người lao động.

…..7. Thực hiện các công việc giáo vụ: lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề; theo dõi, tổng hợp; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của hiệu trưởng.

…..8. Quản lý thư viện

…..9. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.

2. Cán bộ viên chức

STT Họ và tên
Địa chỉ Email Ghi chú
1 Nguyễn Thanh Tùng
tungtvts@gmail.com Trưởng Phòng
2 Nguyễn Thị Thảo Sương
thaosuongtcntv@gmail.com  Nhân viên
3 Nguyễn Quốc Việt vietnguyentcntv@gmail.com Nhân viên
4 Liêu Dương Minh Thy
 lieu.minhthy@gmail.com   Nhân viên
5 Cao Thị Tường Vi  cttuongvi@gmail.com  Nhân viên
6 Nguyễn Thị Phương Lan Nhân viên

3. Thông tin liên hệ

– Điện thoại: 02942.210415