Phòng Tổ chức-Hành chính

1. Chức năng nhiệm vụ

    Phòng Tổ chức – Hành chính được thành lập theo Quyết định số 58/QĐ-CĐN ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Trà Vinh. Giúp Hiệu trưởng thực hiện những nhiệm vụ sau:

     1. Quản lý, tổ chức, sắp xếp và bố trí nhân sự; tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng đối với CBVC.

     2. Thực hiện các thủ tục, chế độ hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động; các chế độ chính sách như khen thưởng, kỷ luật, tiền  lương, phụ cấp ưu đãi, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ hưu, nghỉ việc, chế độ phúc lợi đối với CBVC,…

     3. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ cơ quan. Đảm bảo việc thực hiện quy chế làm việc, nội quy quy định của cơ quan.

     4. Lập kế hoạch công tác, báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo.

     5. Giữ gìn vệ sinh  cảnh  quan môi  trường,  an  toàn  lao  động. Quản  lý  hội trường, phòng họp, phòng khách, căn –  tin, khu giữ xe của học sinh sinh viên, hệ thống mạng M-office, mạng internet, Website… Thực hiện công việc tiếp tân, khánh tiết.

     6. Quản lý xe công và điều phối sử dụng các phương tiện vận chuyển phục vụ công tác của nhà trường.

     7. Thực hiện công tác văn thư lưu trữ, quản lý con dấu của Trường.

     8. Theo dõi, quản lý hệ thống quản  lý chất  lượng  theo  tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

     9. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.

2. Cán bộ viên chức

STT Họ và tên CBVC Địa chỉ Email Ghi chú
1 Lê Huỳnh Đăng Khoa lekhoa.ttcn@gmail.com.vn Trưởng Phòng
2 Thạch Sĩ Thuận  sithuantcn@gmail.com P.Trưởng phòng
4 Lâm Thị Phúc Hiền  lamphuchien@gmail.com   Nhân viên
5 Phạm Thị Bé Quyên Văn Thư
6 Nguyễn Văn Sữ Nhân viên
7 Lê Thị Hồng Gấm Nhân viên
8 Trần Thị Thúy Hằng Nhân viên
9 Trần Thị Trâm Nhân viên

 3.  Thông tin liên hệ:

– Điện thoại: 0294.3746354