Phòng Tài chính-Kế toán

1. Chức năng nhiệm vụ

         Phòng Tài chính – Kế toán được thành lập theo Quyết định số 60/QĐ-CĐN ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Trà Vinh. Giúp Hiệu trưởng thực hiện những nhiệm vụ sau:

     1. Quản lý tài chính, nghiệp vụ kế  toán,  thực hiện nhiệm vụ được nhà nước quy định trong Luật Kế toán

     2. Thu thập, phản ánh, xử lý và  tổng hợp  tình hình sử dụng các nguồn kinh phí và vốn của trường.

     3. Thực hiện chức năng kiểm soát tài chính của nhà nước tại đơn vị cụ thể là: kiểm soát việc chấp hành dự toán thu, chi, chấp hành các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật và các tiêu chuẩn định mức của nhà nước, kiểm tra quản lý chứng từ các loại vật tư tài sản, tài chính đúng qui định.

     4. Thực hiện đúng và đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên theo yêu cầu.

     5. Lập dự toán thu, chi và giúp  lãnh đạo xây dựng quy chế chi  tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản.

     6. Tổng hợp tình hình, phân tích, đánh giá và đề xuất với  lãnh đạo các biện pháp, hiệu quả trong việc sử dụng các nguồn vốn, kinh phí và quỹ tại đơn vị.

     7. Báo cáo quyết toán định kỳ theo quy định

     8. Đảm bảo việc sử dụng các nguồn kinh phí tiết kiệm,hiệu quả.

     9. Tổ chức kiểm kê, đánh giá lại giá trị  tài sản và  thực hiện chế độ báo cáo theo quy định nhà nước.

     10. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.

2. Cán bộ viên chức:

STT Họ và tên CBVC Địa chỉ Email Ghi chú
1 Phạm Thị Cẩm Mơ   Trưởng Phòng
2 Võ Thị Kim Lào    Nhân viên
3 Châu Thị Hồng Liểu     Nhân viên
4 Phạm Thị Xuân Thủy     Nhân viên

3. Thông tin liên hệ:

– Điện thoại: 0743.746355