Phòng Khoa học và đảm bảo chất lượng

1. Chức năng nhiệm vụ

       Giúp Hiệu trưởng thực hiện những nhiệm vụ sau:

     1. Xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị lập kế hoạch và thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ vào giảng dạy và sản xuất. Phối hợp nghiên cứu, thực nghiệm giữa các đơn vị trong và ngoài trường.

     2. Tổ chức các hội thi, hội nghị, hội thảo khoa học cấp Trường và  liên kết giữa Trường với các đối tác khác. Thu thập thông tin khoa học, xây dựng và quản lý việc biên soạn, phát hành tập san, sách tham khảo phục vụ học tập, giảng dạy.

     3. Phối hợp với các khoa xây dựng kế hoạch chuyển giao công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học ứng dụng vào giảng dạy, sản xuất.

     4. Quản lý, xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động đảm bảo chất  lượng của nhà trường đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề. Hướng dẫn, tư vấn, theo dõi và kiểm tra việc tổ chức thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng tại các đơn vị. Tổ chức thanh tra, kiểm tra quá trình đào tạo.

     5. Tổ chức thực hiện các hoạt động về công tác khảo thí: Quản lý, nhân bản đề kiểm tra kết thúc môn học/ mô-đun; quản  lý danh sách dự kiểm  tra, bảng điểm tổng kết môn học/ mô-đun, tổng hợp điểm học kỳ, năm học, toàn khóa; lập kế hoạch và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp.

     6. Nghiên cứu đề xuất các hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học phù hợp với chương trình đào tạo của nhà trường.

     7. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.

2. Cán bộ viên chức

STT Họ và tên CBVC
Địa chỉ Email Ghi chú
1 Nguyễn Thị Loan loannguyenkb@gmail.com P.Trưởng Phòng
2 Nguyễn Trọng Thuấn thuantcntv@yahoo.com  Nhân Viên
3 Lê Thanh Hải Lehai.tv@gmail.com  Nhân Viên