Phòng Quản trị thiết bị – vật tư – xây dựng

1. Chức năng, nhiệm vụ

       Phòng Quản trị thiết bị-Vật tư-Xây dựng được thành lập theo Quyết định số 62/QĐ-CĐN ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Trà Vinh. Giúp Hiệu trưởng thực hiện những nhiệm vụ sau:

     1. Đầu tư, mua sắm tài sản, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, văn phòng làm việc và các công trình xây dựng cơ bản của nhà trường.

     2. Triển khai và phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác xây dựng và phát triển cơ sở vật chất, đổi mới trang thiết bị, từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà trường.

     3. Quản lý, khai thác, bảo  dưỡng,  sửa  chữa  cơ  sở  vật  chất,  khu  làm  việc, phòng học, xưởng thực hành, hệ thống điện, nước; các tài sản, trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác đào tạo và văn phòng làm việc. Quản lý công tác PCCC.

     4. Thực hiện thanh lý tài sản; tổng hợp báo cáo định kỳ công tác sử dụng, đầu tư và quản lý tài sản theo quy định của Nhà nước và của trường.

     5. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.

2. Cán bộ viên chức

STT Họ và tên CBVC Địa chỉ Email Ghi chú
1 Lê Đình Thủy   P.Trưởng Phòng
2 Lê Đức Thắng  Nhân viên

 3. Thông tin liên hệ

–  Điện thoại: 0743.846886