THỜI KHOÁ BIỂU

THỜI KHÓA BIỂU HK I NĂM HỌC 2019-2020

TT LỚP Tải về

 

 

CAO ĐẲNG

 

 CĐ3-CNOT-17A XEM TẠI ĐÂY
 CĐ3-CNOT-17B  XEM TẠI ĐÂY
CĐ3-ĐCN-17A   XEM TẠI ĐÂY
  CĐ3-ĐCN-17B  XEM TẠI ĐÂY
 CĐ3-KTML-17 XEM TẠI ĐÂY