Khoa nông nghiệp – thực phẩm

1. Giới thiệu

       Khoa Nông nghiệp-Thực phẩm được thành lập theo quyết định số 67/QĐ-CĐN ngày 15 tháng 3 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Trà Vinh. Khoa được nâng lên từ Tổ Nông nghiệp – Thực phẩm, Khoa có nhiệm vụ chủ yếu như sau: Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, tổ chức thực hiện việc biên soạn chương trình, tài liệu, giáo trình môn học; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, chế tạo học cụ nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo;  Tổ chức thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ vào quá trình đào tạo; Quản lý giáo viên, học sinh thuộc tổ bộ môn; Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị thuộc Khoa quản lý theo qui định của Hiệu trưởng; Quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm; Thực hiện chế độ báo cáo kết quả giáo dục – đào tạo định kỳ cho nhà trường theo qui định của Hiệu trưởng; Liên hệ với đơn vị sản xuất và thực hiện các thủ tục để đưa học sinh đi thực tập; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2. Ngành nghề đào tạo

2.1 Thú y
2.2 Chế biến và bảo quản thuỷ sản

3. Đội ngũ giáo viên

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Chức vụ
1 Trần Thị Ngọc Thanh ThS Thú y  P.Trưởng khoa
2 Lê Thị Tuyết Trinh Kỹ sư chăn nuôi thú y  Giáo viên
3 Văn Thị Ái Nguyên Nghiên cứu sinh Chăn nuôi thú y  Giáo viên